Vedtægter

1. Navn

Klubbens navn er NÆSTVED MODEL RACING CLUB, efterfølgende kaldet NMRC. NMRC er medlem af en eller flere landsdækkende organisationer der varetager MRC-sportens interesser. Ind- og udmeldelser af disse organisationer skal besluttes på en generalforsamling.

 

2. Hjemsted

Ålestokgården, Ålestokvej 7, 4700 Næstved, hvor NMRC har sit baneanlæg.

 

3. Formål

NMRC formål er at fremme og udvikle udøvelsen af RC-sporten på klubbasis, nationalt og internationalt i god sportslig ånd, samt at vedligeholde NMRC baneanlæg og andre aktiviteter omkring dette.

 

4. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver der interesserer sig for RC-sporten enten som senior- eller junior medlem. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem hvis det skønnes at vedkommende medlem modarbejder NMRC formål og interesser eller undlader at betale kontingent. Et ekskluderet medlem har ret til at indanke eksklusionen til endelig afgørelse på førstkommende generalforsamling.

 

5. Indmeldelse

Indmeldelse, der er bindende for et år, sker til kassereren eller via en organisation som klubben er medlem af. Udmeldelse sker til kasseren. Klubbens vedtægter er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

 

6. Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, betales helårligt forud og følger kalenderåret.

Ved restance over 30 dage finder eksklusion sted.

 

7. Regnskab

NMRC regnskabsår er fra 01/10 til 30/09. Regnskabet skal forelægges revisoren senest 8 dage før den ordinære generalforsamling, årsregnskabet fremlægges for generalforsamlingen med revisionspåtegning.

Likvide midler med undtagelse af en nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt i bank eller på postgiro. Konti skal lyde på klubbens navn.

 

8. Ledelse

NMRC ledes af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen og består af formand og en kasserer, der vælges af generalforsamlingen og minimum 1 til maks 3 bestyrelsesmedlemmer, der konstituerer sig på første bestyrelsesmøde, dog ikke senere end 4 uger efter generalforsamlingen, med kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælger generalforsamlingen 1 bestyrelsessupleant.

NMRC forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af klubben påhvilende forpligtelser.

 

9. Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen skal føre en beslutnings protokol for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Sekretæren samler og opbevarer klubbens korrespondance.

Kassereren fører klubbens regnskab efter almindelig anerkendte regnskabs principper.

 

10. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal afholdes årligt 1. onsdag  i november. Den er NMRC højeste myndighed og skal afholdes med mindst 14 dages varsel pr. mail til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside.

Stemmeret og taleret på generalforsamlingen er kun for medlemmer af NMRC. Indmeldelse skal være foretaget senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen og medlemskab registreret betalt. Særligt inviterede kan have taleret.

Blankofuldmagter accepteres ikke, og brevstemmer kan kun stemme ja eller nej til konkrete, offentliggjorte forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

 

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning og regnskab
 4. Vedtagelse af kontingent og gebyrer
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse:
  • Bestyrelsen skal bestå af minimum 3, men er åben op til 5 medlemmer, hvis der er lige antal medlemmer i bestyrelsen har formanden 2 stemmer.
  • Formand, vælges for 2 år, ulige år
  • Kasserer, vælges for 2 år, lige år
  • 1 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år, ulige år
  • 1 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år, ulige år
  • 1 bestyrelsesmedlem, vælges for 2 år, lige år 
  • 1 bestyrelsessupleant, vælges for 1 år
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

                                             

11. Generalforsamling 

Generalforsamlingen er NMRC højeste myndighed. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Afgørelser træffes med almindelig flertalsbeslutning, dog skal der til vedtægtsændringer, som kun kan foretages af en generalforsamling, være 2/3 flertal.

Valg og beslutninger skal ske ved skriftlig afstemning, hvis et medlem fremsætter krav herom.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid finde sted med min. 14 dages varsel, pr. mail til de enkelte medlemmer samt på klubbens hjemmeside, efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst ¼ af medlemmerne indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring, emnet skal fremgå af indkaldelsen.

 

12. Opløsning

Beslutning om opløsning kan kun træffes, såfremt mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret ved den ordinære general-forsamling, eller en ekstraordinær generalforsamling hvor mindst ¾ af fremmødte medlemmer stemmer for. Denne ekstraordinære generalforsamling kan kun omhandle opløsning af klubben. Såfremt klubben opløses, skal dens formue pr. opløsningsdag tilfalde en eller flere institutioner med almennyttigt eller almenvelgørende formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

  

Ovenstående vedtaget på stiftende generalforsamling d. 6/6 1985, og ved senere rettelser, 18/1 1987, 26/1 1993, 29/1 1996, 14/2 2000, 11/2 2002, 06/02-2012, 19/03 2012, 7/11 2012, 8/11 2014, 6/11 2015, 4/11 2020, 5/11 2021, 2/11 2022.

 

VEDTÆGTER FOR STØTTE MEDLEMMER AF NÆSTVED MODEL RACING CLUB

 

1. Formål

At være med til at afvikle løb på NMRC´s baneanlæg, og være med til at vedligeholde dette.

2. Kontingent

Fastsættes på NMRC årlige generalforsamling under eventuelt.

3. Generalforsamling

Støttemedlemskab giver ikke stemmeret, men taleret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

o    Bestyrelsen skal bestå af minimum 3, men er åben op til 5 medlemmer, hvis der er lige antal medlemmer i bestyrelsen har formanden 2 stemmer.

Login


For at få et login skal du være medlem af NMRC. Kontakt <a href="mailto:webmaster@nmrc.dk">webmaster@nmrc.dk</a> hvis du som medlem ikke har modtaget dit password.
Glemt password?

Shoutbox

Du skal være logget ind for at skrive

22-10-2019 17:23

OBS Fristen for forslag til generalforsamlingen er udvidet fra den 30-10

Af Jørgen Jensen

14-09-2019 17:39

Er på banen imorgen

Af Johnni Hansen

27-04-2019 19:19

super det vi fik lavet i dag søren

Af Søren Jørgensen

26-08-2018 13:26

Hej alle sammen hvem kommer ud på onsdag og racer

Af Johnni Hansen

20-08-2018 16:42

Tag ud onsdag og køre lidt Søren tag din task med

Af Johnni Hansen

16-08-2018 17:02

Hej alle sammen er på banen søndag fra kl 11 ca

Af Johnni Hansen

14-08-2018 15:49

Hej alle sammen hvem kommer på banen imorgen onsdag køre lidt med mig

Af Johnni Hansen

31-12-2017 11:15

Godt nytår alle sammen ses til næste år

Af Johnni Hansen

27-12-2017 00:21

Der står en trailer ude på banen omme ved kompresser det er min

Af Martin Vinther

25-12-2017 22:13

I lige måde Jonas

Af Martin Vinther

25-12-2017 09:24

God baghJUL til jer allesammen :)

Af Jonas Kjeldgaard Koguth-Nirlsen

10-11-2017 11:40

Det er nok et relæ der er slået fra. Det sker når der er fugt i luften...

Af Martin Dyrlund Jacobsen

08-11-2017 07:30

Var på banen i går, er der nogen der ved hvorfor der ikke er noget strøm?

Af Jørgen Jensen

02-08-2017 12:27

Kommer på banen i dag ca kl 14

Af Søren Jørgensen

16-06-2017 09:08

Er på banen idag ved 15 tiden, hvis det ikke regner.

Af Martin Dyrlund Jacobsen

14-06-2017 15:23

Kommer på banen i dag

Af Søren Jørgensen

23-05-2017 19:35

Kommer da lige på banen onsdag :-)

Af Kim Nielsen

20-05-2017 23:01

Er på banen søndag

Af Martin Dyrlund Jacobsen

20-05-2017 22:57

Kommer på banen Søndag kl. ????

Af Søren Jørgensen

20-05-2017 18:53

Kommer på banen Søndag D.21 Kl. Tidligt

Af Kim Nielsen

01-05-2017 17:51

Er på banen tirsdag og onsdag med 1/5

Af Johnni Hansen

30-04-2017 08:16

Er på banen i dag fra cirka 11

Af Martin Dyrlund Jacobsen

25-04-2017 19:55

Ny dato for DM2 El :) Kalender opdateret

Af Martin Dyrlund Jacobsen

09-04-2017 10:25

kommer på bane 9/4 kl ca 12 00

Af Søren Jørgensen

09-04-2017 10:24

kommer på bane 7/4 kl ca 12 00

Af Søren Jørgensen